Skip to main content

Kolejny etap „Modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin”.

Tor wodny Szczecin - Świnoujście

Trzy inwestycje prowadzone w ramach „Modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” uzyskały pozwolenie na budowę. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzje zezwalające na: budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych, przebudowę (regulację) naturalnych nieumocnionych skarp brzegowych oraz budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin na Zalewie Szczecińskim.

Pierwsza decyzja dotyczy budowy wysp wraz z przystaniami dla statków, które będą pełniły rolę pola refulacyjnego na etapie budowy toru wodnego. Druga - przebudowę (regulację) skarp na lądzie powstałych w wyniku poszerzenia toru wodnego. Na podstawie trzeciej decyzji wojewody w nowych lokalizacjach powstanie 13 znaków nawigacyjnych.

- Od wielu lat wyczekiwane pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście to jedna z najważniejszych inwestycji polskiego państwa na Pomorzu Zachodnim, inwestycja strategiczna dla szczecińskiego portu, do którego - po realizacji inwestycji, będą mogły przypływać statki z blisko dwukrotnie większą ilością ładunku, niż aktualnie – mówi wojewoda Tomasz Hinc. 

Projekt „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” jest projektem infrastrukturalnym, który obejmuje wykonanie prac o następującym zakresie:

 • pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do - 12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do szerokości 100 m w dnie na odcinkach prostych z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i odcinkach przejściowych wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego, a także wykonanie mijanek. Ponadto, zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km między Obrotnicą Orli Przesmyk i Obrotnicą na Kanale Grabowskim (na wysokości Kanału Dębickiego) oraz odcinek toru wodnego o długości ok. 0,39 km między Nabrzeżem Zbożowym i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki,
 • przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień;
 • niwelacja dna w strefie Świnoujścia (Kanały Piastowski i Mieliński),
 • budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą; dotyczyć to będzie umocnienia skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskiego, BON, Gnieźnieńskiego (w związku z rozbudową obrotnicy Orli Przesmyk) oraz umocnienie skarp przy obrotnicy Orli Przesmyk;
 • przebudowa kolidujących sieci branżowych;
 • pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków:
  • na wysokości Polic (zwana dalej obrotnicą Police) wraz z odcinkiem toru wodnego w Kanale Polickim do nabrzeża w Porcie Police o długości ok. 0,29 km,
  • przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego,
  • na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego,

Projekt inwestycyjny obejmuje również wykonanie dodatkowych prac, a mianowicie:

 • przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego oraz modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,
 • budowę nowych pól refulacyjnych w postaci dwóch sztucznych wysp wraz z zlokalizowanymi przy nich przystaniami na Zalewie Szczecińskim niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego;
 • pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów istniejącego zagospodarowania, wykonanie wycinek drzew i krzewów oraz ewentualnych wylesień, w niezbędnym zakresie.

Zakresem Projektu objęto również odcinek od obrotnicy Police do nabrzeża w Porcie Police o długości 0,29 km i pogłębienie tego odcinka z głębokości 10,5 m do 12,5 m, odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km między Obrotnicą Orli Przesmyk i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki oraz odcinek toru wodnego o długości ok. 0,39 km między Nabrzeżem Zbożowym i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki (pogłębienie toru na tym odcinku - przy nabrzeżu Niemieckim i Zbożowym - nastąpi po dostosowaniu tych nabrzeży do głębokości 12,5 m i ich umocnieniu (przebudowie) przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Urobek z prac pogłębiarskich zostanie odłożony w postaci sztucznych wysp utworzonych na Zalewie Szczecińskim lub na polach odkładu na lądzie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Umowy o dofinansowanie: POIS.03.02.00-00-0012/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 r. Nr Aneksu do umowy o dofinansowanie: POIS.03.02.00-00-0012/17-01 z dnia 27 września 2018 r.

Całkowitą wartość kosztów inwestycyjnych Projektu określono na kwotę 1 442 880 000,00 zł brutto (z podatkiem VAT).

Wysokość dofinansowania: UE 85 % - 1.226.448.000,00 zł,

Środki budżetu państwa 15 % - 216.432.000,00 zł.

 

DS

 

źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki/Urząd Morski w Szczecinie