Przejdź do treści

Polski PCS kontynuuje pracuje nad digitalizacją w porcie w Szczecinie

Polski PCS kontynuuje pracuje nad digitalizacją  w porcie w Szczecinie.

Kolejnym obszarem w którym podjęto współpracę z prowadzącymi terminale portowe w Szczecinie są kwestie związane z magazynami czasowego składowania.

Obecnie projektowane rozwiązania są testowane w wiodącym terminalu przeładunkowym w Szczecinie i zmierzają do zapewnienie automatyzacji kolejnych procesów tym razem związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania przepisów celnych.

Terminale portowe w myśl przepisów celnych muszą posiadać tzw. magazyny czasowego składowania w których przeładowywane towary mogą przebywać do 90 dni bez opłat celnych. W związku z tym na prowadzące takie magazyny Terminale Portowe nałożone są szczególne obowiązki, których dotrzymanie gwarantuje efektywne prowadzenie działalności przeładunkowej.

Wiąże się to między innymi ze zmianami wprowadzonymi przez Unijny Kodeks Celny prowadzący magazyn czasowego składowania od 1 maja 2016 r. zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia – art.148 ust.2 lit.c UKC, które powinno być monitorowane zarówno przez organa celne ( art. 89 ust. 6 UKC) jak i przez samego prowadzącego magazyn czasowego składowania zgodnie z art. 156 Rozporządzenia Wykonawczego do UKC.

Zatem konieczność monitorowania kwoty referencyjnej zabezpieczenia określona w pozwoleniach wydanych przez Krajową Administrację Skarbową jest warunkiem koniecznym do utrzymania obecnego poziomu „0” zabezpieczenia  i powinna być szczególną troską dla Terminali Portowych także w kontekście potencjalnych kosztów obsługi.

Wszystkie warunki określone w pozwoleniach dla Terminali Portowych muszą być realizowane na każdym etapie obsługi towarów, w sposób ciągły oraz dający rękojmię wiarygodności. Powinny być także dostępne w każdym czasie dla potrzeb audytowych jak i monitoringu własnego i odzwierciedlać obecny stan rzeczy w każdej chwili.

 

Obecnie  prowadzący magazyny czasowego składowania korzystając z możliwości zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia i tym samym są szczególnie zainteresowane dotrzymaniem wszystkich warunków i przepisów prawa aby to zwolnienie było kontynuowane po audytach administracyjnych. W związku z potencjalnym niedotrzymaniem warunków choćby z powodów technicznych i organizacyjnych , zmuszone byłyby do złożenia zabezpieczenia odpowiednio na kolejnych poziomach : 30%, 50% i wreszcie w  100 % pokrycia należności celnych.

Ze względu na wartości towarów przeładowywanych w Terminalach zwiększyłyby się koszty obsługi zabezpieczenia przy wyższych poziomach i   tym samym nastąpiłby wzrost opłat za przeładunki w polskich portach w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, to z kolei obniżyłoby konkurencyjność polskich portów. Także wykonywanie takich czynności w sposób manualny wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem czasu i kosztów, zatrudnieniem dodatkowych osób, angażowaniem osób nadzorujących przeładunki itp.

 

W przypadku terminali portowych liczba klientów magazynów czasowego składowania jest zbyt duża by wiarygodnie zabezpieczyć prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków w sposób inny niż kompleksowy i zautomatyzowany gwarantujący wiarygodność i rzetelność przekazywanych informacji zatem obiektywnie naszym zdaniem należy poszukiwać rozwiązania systemowego w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

 

Polski PCS kierując się potrzebami zapewnienia konkurencyjności polskich portów morskich w tym także wsparcia w zakresie efektywnego wykonywania ciążących na Terminalach Portowych obowiązków urzędów zapewnia wsparcie w zakresie monitorowania kwoty referencyjnej dla magazynów czasowego składowania.

 

Wiąże się to także z koniecznością dostosowania projektowanych aplikacji zarówno do warunków i rozwiązań organizacyjnych, technologicznych IT wewnątrz danego Terminala Portowego jak i współpracującego z nim otoczenia zewnętrznego.

 

Wyniki prac i testów są także korzystne dla potrzeb audytowych, przeprowadzenie audytu w sposób wydajny, efektywny, krótki w czasie, nie angażujący pracowników Terminali i audytorów pozwala wzmocnić pozytywne relacje administracji i biznesu w zakresie przestrzegania prawa.

 

Źródło: Polska Morska Fot. Polski PCS